FACEBOOK 

   

REİKİ.GEN.TR

İNSTAGRAM 

DHAMMAPADA (Gerçeğin Yolu)


1 ZIT YOLLAR

1 Bügünkü yaşamımız d ünkü düşüncelerimizin,
yarınki yaşamamız da b

·ugünkü çfüşüncelerimi�

. zin _eseridir : Yaşam aklın eseridir.
Tıpkı bir a raba tekerleğinıin arabayı çeken
atları izlemesi gibi. saf Ôlmayan bir _akı l:l'9r ko-­
nuşan ve davranan kişiyi de acı çekine izler. ·
. 2 Bugünkü yaşa
.
mamız dünkü ·

· düşüncelerimizin,
yarınki yaşamamız da ·bugünkü düşüncelerimizin
eseridir : Yaşam a klın eseridir.
Tıpkı · gölgesinin bir insanı izlemesi gibi, sat

olan bir akılla· konuşan ve davranan kişiyi de se-
vine izler. , · ·

3 <1Bu kişi bana hakaret etti. şu kiŞıi bana zarar

verdi, şu kişi beni .yendi» şeklinde düşünen ki-
şner, hiçbir zaman nefretten. kurtulamazlar.

- 41 -

4 Nefretten ancak lbu şekilde düşünmeye� kişiler ·
kurtulabilirler. · ·

5 Çünkü nefret, nefretle değil ancak sevg'iyle yo-
kedilehilir. Bu ölümsüz bir kanundur.

6 Çoğ'u insan uyum iıçinde yaşamak için bu d ün-
yada buiunduğ1l!muzu· ıbilmez. Bunu bilen kişiler

hiçbir zaman birbirl1eriyle çatışmazlar.

· 7 Ruhu uyum içıinde · olmayan, ne yediğini düşün-
meyen, sadece zevkleri için yaşayan, fazilet sa-
hibi olm0

rüzgö:'ın etkisi altında olması g ibi, MARA'nıff
-bencil g ünahların etkisi altındadır.

9 Fakat ruhu i.ıyum içinde olan. ölçülü şekilde yi-
yen ve o ruç tutan, sadece zevk1eri için yaşamı-
yan. inançlı ve fazi lei sahihi kişi ler, büyük bir

kayanın rüzgarın etkisi altında kalmaması g ibi,
hiçbir zaman bencil günahların .etkıisi altında kal- •
ma·zıar.
·

9: Ruhu a rınmamış. kendisiyle uyum �uramamış ve
gerçeğe ulaşamamış bir insan . . kutsal elbiseyi
g iymeıye hak kaza
,
nmamış bir kişidir.

1·0 Ancak tüm g ünahlardan arınmış, gerceğe ut·aş-
mış. kendisiyle · uyum kurmuş,

·
fazilet sahib.
i bir

ıinsan o elbiseyi giyebilir.
' - 42 -

11 Görünüşler dünyasını gerçek 'kabullenen ve bu-
nun dışında bir ger:çek olmadığını düşünen in-
sanlar." hiçbir zaman Gerçeğe _ulaşamazlar. On-
lar

.
yanlız düşünce yolunda kaybo!muş. kişilerdir.
12 Ancak bu görünüşler dünyasının gerçek olina- .
·dığını bilen kişiJer kesinlikle Gerçeğe. ulaşırlar.
Onlar doğru düşünce yolunıda emin adımlarla
yürüyen l

13 Çatısındaki kiremitleri. kötü diiZilmiş bir evin da-
mından yağmur suları nasıl a karsa, bencil istem-
ler de kötü -eğitiml i bir a·kı�dan ö:ylesine gecer.

14 Fakat eğitimi! bir akıldan bencil istemelerin hic-
ıbiııi geçemez ..

15 Kötülük yapan insan bu dünıyada da öte dünya-
da da acı çel man acı 9sker

/
ve ağlar�

·

. 16 İyil ik yapan kişi · bu dünyada ela Öte dünyada
da mutlu olur. Yaptığı iyilikleri

· gördüğü zaman

. mutluluk duyar ve sevinir.
·

17 Kötülük yapan· kişi ·her iki dünyada da acı ce� ·
l yolunda gider.

- 43 :_

18 İyilik yapan kişi her !ki dünyada da seviniz. «Ben · ·

iyi lik yaptım» diye mutııulul< duyar ve sevine yo-
lunda gider. ·

19 Kutsal sözleri öğrenip _ıde onları yaşamında uy-
gularnıyan düşüncesiz kişi kutsal yaşamın se-
vincine .. ulaşamaz :' o insan efendisinin sığırla- .

rını g üden bir sığırtmaç gırbidir . . ·
20 Bunun yanısıra birkaç �utsa! söz bildiği halde
bunları · yaşamında uıygulayan, eğifimlerıden, ne,f�

retten, yanılgılardan k.urtulmuş, doğm görüşle-
re ve özgür bir a:kıa sahip olmuş. bu dünyarya

ve öte dünyaya olan· : türiı tutkulardan lmrtulmuş
kişiler v�rıdır : işte böyle insanların yaşamı kut;.
sal bir yaşamdır.

'"'.- 44 _:_ .

-,

,� GÖZLEMCİLiK

21 Ölümsüzlüğün yolu gözlemci liktir : gözlemci ol-
mamak ta ölüme giden yoıduır, Gözlemci olan

kişiler h içbir zaman ölmezler : gözlemci olma�
yanlar ise zaten ölüdürler.
' . ·. ·,

22 Saf bir akılla bu g erçeği gören, akıllı ve daimo-
gözlemci . kişiler,, 1gözleıiıciliğin sevincini. Büyük-
tük· yolunun sevincini duyarlar.

23 Yük.,:ek ve derin düşüne� içinde yol alan kiş.Uer,
sonunda en yüksel< huzur ve sonsuz sevine olan
NİRVANA'ya Ulaşırlar. .

. .

.

24 Yüksek amacını hiçbir zaman unu1'mayan, dav-
ranışları sa! ve kendine hô'kimiyet· içinde olan

inançlı ve gözlemci kişi, sonund'a görkemli
·
bir

. yaşama ula·şır.

- 45 ..;_

25 Bilge kişi inancı: ve gözlemci olmakla, kendine-
hôkim ve ıkendisiyl�-uyum içinde olan bir kişi ol:­

makla, ruhunu pis suların ulaşamıyacağı bir ye-
re. ulaştırır.

26 Aptal ve ·cahil insanlar dikkatsiz ve hiçbi r za-
man gözlernCi olmayan kişilerdir; ancak gözlemd

· bir yaşam süren k!şiler onun değerini bi lirler. '
27 Asla dikkatsizliğe teslim olmayın; aşağıll'k zevk"."
l
_ere ve şehvete bo-{un eğmeyin. Çün1kü .. anca·k
derin· ·düşünce dünyasında yaşıyan g özlemci ki�
şiler sonunda en yüksek sevince ulaşıdar.
28 Gözlemci bir kişi olmakla dıüşüncesizliğl yenen
bi İge kişi, acılardan kurtulup hikmet sarayına
ulaşmış ve acı içinde yüzen hıscinları görebilen
bir kimsedir .. Şayet bu kiş"i, bilge olduğu kadar
kuvvet sahibi ıbir insan da olursa, acılar ioinde

yüzen birçok akılsız ıkişiyi de karanlıklardan kur-
tarabilir.

29 Kör olan birçok insan arasında gözl�mci olan· ·
tek bir kişi, hızlı �oşan bir· at gibi, yavaş olan
kişileri geride bırakamk yarışı kaiarnr� ·
.

, 30 lndra, gözlemciliği sayesinde tanrıların en bü-
yü,ğü oklu, ve bu. nedenle tüm diğer tanrılar göz-
lemciliği övüp düŞüncesizliğıl· kötülediler. '. ·

- 46 -

31 Düşüncesizlikten korkan ·ve gözl'emciliğiiı. sevin·
cine ulaşmış, bir münzevi, karşısına çı·kan tüm
engelleri yokan bir ateş gibi yol a lır ..

32 Gözlemciliğin sevincine ulaşmış ve düşüncesiz-
liğe korku ile bakan bir münzevi, kesinlikle zaı..

fere ulaşır. O · kişi NİRVANA'nın çok yakınında-
dır.

- 47

AKIL

33 Akıl, hareketsiz duramıyan. daima hareket ha-
lindeki, el'e .geıeiri lmesi .. ve zaptedilmesi cok ·zor

olan ıbir kuvvettir : Bilge kişi zihnini düzene so-.
kar ve kontrolü altına alır. · ·
34 Denizden alınıp karaya atı'lan bir balık nasıl ya­

. şamaık icin cırpınır:sa, ·akıl da ölümün pençesin-
den kurtulmak ici_n öy�eısine mücadele eıder.

35 Akıl kararsı�dır, hoşlandığı hayallerin peşinden
·:koşup durur · onu el.e �geçirebilmek · gerçekten
_ zordur. Ancak bu gücü kontrol atına alma.nın çok
ıbüylik yararlnri .vardı r. Kendini kontrol altına al-
•• 1İnanın çok .büyük yararları vardır. Kendini kontrol
mış · bir akı l, büyük bir 'sevine kaynağıdır.

- 48 -

36 Akı l gorunmeyen ve anlaşılmayan bir güçtür, o

hoşlanıdığı haya l lerin peşinden koşup durur; fa-
kat bilge kişi onu kontrolü a ltına alır. Çünkü

kontrol altına alınmış bir zihin büyük bir sevine
koynağıdır.
37 Nesnel olmayan ve bilincin içine gizlenmiş olan

akıl tek başına uzak mesafelere g idebilir. Zihin-
leri:ıi uyumlu ıbir düzene ookdn kişi ler, ölümün

zincirlerinden kurtulmuşlardır.
38 Zıihni, inancı ve huzuru değişken olan kişiler,
Gerçeğe giden yo!u bilmı7yen kişi lerdir. Ve o

kişiler hiçbir zaman hikmet doyumuna ulaşa-
mazlar.

39 Anca� zihnini ·kontrol altıncı a lmış, tutkulardan
kurtulmuş, iyinin ve kötünün üstüne yükselmiş

huzur içindekıi kişi ler, uyanık ve korkudan kur-
tulmuş kişilerdir.

40 Bu bedenin kolayca kırılabilen bir kavanoza
.benzediğini idrak eden ve bu nedenle zihnini bir
okal'e g ibi kuvvetlendiren kişi, MARA ile yani tüm

g ünahkôr tutıkularla mücadele eder. C insan za-
fer üstüne zafer kazanır. Uyanık bir :-.:ışidir o.

41 Ne kadar üzücü! birgün bu beden de, bir kena-
ra atı lmış bir kütük gibi, cansız olarak yere se-
rilecek

- 49 - F. 4

42 Bir insı ma başka bir kişi zarar verebilir ve baş-
ka bir l�işi ondan nefret edebilir; ancak yanlış.

şekilde yönetilen kendi zihninden başka
.
hiçbir
kimse, o insana daha fazla zarar veremez.

43 Bir insana . anası, babası veya bir yokını gerçek-
ten birçok iyilikler yapabilir; ancak hiçbiri o ki-
şinin doğw olarak yönetilen kendi zihninin ya-
ratabileceği ıiyiHklerden daha büyüğünü göstere-
mez.

- 50 -

YAŞAM ÇİÇEKLER)
44 .Su dünyayı, tanrıların dünyasını, acı ve ölüm

dünyası Y AMA'yı kim zaptedecek? Mükemmel-
1.ik yolu DHAMMAPADA'yı kim bulacak?

45 Bu dünyayı, tanrılcırın _ dünyasını ve YAMA dün-
yasını ancak bilge bir kışi zaptedebilir. Ve yine

a ncak bilge bir insan, dünycnın en güzel çiçeği-
ni bulan bir �işi gibi, DHAMMAPADA'yı -mü-
kemmel1i ik yolunu bulabilir.

46 Ancak bu bedenin bir köpüğe, bir serapa ben-
zediğini bilen kişi, duygusal tutku çiçeklerinin

içine gizlenmiş olan ölüm kralı MARA'nın sıvn
oklarından kurtulabilir. Yolunda yürüyen kişi
olur.

47 Bir araya ·geldik!eri .zaman, koca bir şehri yer-
lebir edebilecek bir sele benzeyen, bu duygusal

tutku çiçeklerini toplayan akıls!z kişiler sonunda
ölümün el lerine düşerler.
- 51 -

48 Ve herşeyin sonu olan ölüm, isteklerine karşı

sürekfi aclık duyan ve bu neden�e duygusal tut-
ku çiçeklerini toplayan insanın da sonu o�uır.

49 Bilge kiş! yaşamını, bir çiçeğin özünü alıp onıun
kokusuna . ve güzelliğine zarar vermeksizin uçup
grden bir arı gibl sürdürür.

50 Başkalarının hatalarını, yaptıklarını veya yap-
madıklarıni değil kendi hatalarınızı, kendi yap-
tıklarınızı ve yapmadık!'arınızı ·düşünün .

51 Meyvesiz sözler söyleyip, söylediklerini yaşa.­

mında uygu,lamayan kişi, güzel ve renkli gozu-
ken fakat kokusu olmayan bir çiçeğe benzer.

52 Ve ancdk, az da olsa mey1vesl olan sôzler söyle-
yen ve onları yaşamında uygulayan kişi. kokusu

ve rengi otan güze! lbir oiçek gibidir.

53 Nasıl ki büyük bir çiçek yığınından birçok çe-
lenkler yapılabilirse, 51ümlü bir insanın da ya-
pabileceği birçok iyi işler vardır.

54 Sandal ağacı olsun. yasemin veya .zakkum olsun,
Mcbir ç!çeğin kokusu rüzgôra karşı yayılamaz;
fa1kat faziletlerin ·kokusu hiobir engel tanımado•n

. h er yere yoyılır, ve dünyanın öte ucuna dahi ula-
şabilir.

- 52 -

55 Sandal ağacının, yaseminir. ve zakkum oiçekle-
rinin kokıısu ıkaybolucudur: a ncak faziletlerin ko-
kusu hiçbir zaman yok olmaz.

56 Tüm çiçeklerin kokuları çok uzak mesafelere
kadar ulaşamaz; fakat taziletııerin kokusu öte
dünyalardan bile d uyulabil ir. Onların kokusu
tanrılara has b.ir ıkoıku:dur.

57 Ölüm kuvveti MARA, Gerçeğin ışığıyla aydınlan-
mış ve özgürlüğe ulaşmış faziletli kişinin karşı-
sına cı1kamaz.

58 Çöpler altında kalmış bir tohum yine de
'asıl gelişir ve çiçek acorsa. Buddha'yı izleyen

gerçekten uyanık olan kişinin saf ışığı, diğer in-
san!ar. arasında öylesine gelişir ve çiçe�lenir.

- 53 -

APTAL KİŞİ
60 Gece, uyanık kişi için ne kadar uzundur; yol
yorgun kişi için ne kadar uzundur; Ölümle son
bulan yaşam yolculukları da doğru yo�u bula'"
mayan aptal kişi için ne kadar uzundur.
61 Şayet b üyük yaşam yolculuğun da, •kişi daha ıyı

veya en az kendisi ıkadar iyi olan bir yoldaş bu-
lamazsa, üzülmemeli ve sevine içinde yoluna

yalnız devam etmeHdir. Çünkü aptal · bir insa-
nın yol1daşlınığın ona yararı değil zararı doku-
nur.

62 Aptal kişi «Benim servetim şu kadardır, çocuk-
larım şunlarıdın> ,diye övünüp durur. Fakat, as-
lında o değil onların, kendisinin dahi sahibi de-
ğildir.

63 Kend!ni akıllı sanan kişi aslında aptal bir in­

,sandır; aptallığını görebilen kişi ise hiç olmaz-
sa o konuda akıllı olur.

- 54 -

64 Bir kaşFk nvsıl ki içine girdiği çorbanın tadını
alamazsa, tüm yaşamını bilge kişilerle g eçiren
bir aptal da hikmet yolunu bulamaz.
65 Halbuki, uyanık ve görmesini bilen bir insan bil·
ge bir kişi ile sadece bir an için dahi beraber
bulunsa, d ilin çorbanın tadını hemen duyması
gibi, d erhal hikmet yolunu bulur.

66 Akıllı olduğunu sanan kişi yaşamını ıkendi kendi-
ne düşman olarak sündürür ve daima sonunda

acı meyveler veren yanlış eylemlerde bulunur.

67 Pişmanlık duyulduğu zaman. o eylem iyi yapıl-
mamıştır ve o zaman kişi gözyaşları içinde yanlış

eyleminin acı meyvelerini toplamak zorunluğun-
dadır.

'68 Yapılan bir eylemden pişmanlı,k d uyulmadığı za-
man, o eylem doğru yapılmıştır ve o zaman kişi

sevinç içinde eyleminin tatlı meyvelerini topla·
ya bilir.

69 Aptal kişi için, acıyı getiren sonuçlar ortaya cı-
kıncaya ·k'Cldar yanlış davranışlar tatlı gibi gö-
rünür; ancak sonuçlar ortaya çıktığı zaman, ap�

tol kişi yanlış davranışlarının acı meyvelerini
yemek zorundadır.

-- 55 -

70 Sadece birkaç zeytin tanesi yiyerek aylarca
oruç tutan optal bir !nsanın değeri, düşünce:'eri
gerçekle :beslenen bilge bir kişinin değerine hiç
bir zaman ulaşamaz.
71 Taze süt nasıl ki hemen ekşimezse, yanlış bir

davranışın sonucu da derhal ortaya çıkmayabi-
lir. Ancak o davranışın meyvesi küller altında

�- :.:: l�1ı.;> bır ateş gibidir; ortaya çıktığı zaman ki·
şiyi yakar.
72 Şayet bir insanın aptallığı artarsa, bu gelişme
onun kendi zihnine zarar vermesine neden ol1ur
ve o �işinin kaderi öncekinden daha kötü o!ur.

73 Çünkü aptal kıişi şöhret sahibi olmak ister. h�r-
kesten sevgi ve soygı görmek ister.

74 isteklerle ve gururla dolu olan aptal kişi. «Şu
işi herkes benim yaptığımı zannediyor, herkes
yapacağı ve yaprnıyocağı şeyleri bana soruyor>
diye düşünür.
75 Dünya zenginliklerine giden bir yol
.
vardır ve

NİRVANA'ya giden bir yol vardır. Buıcl�ha'yı iz-
leyen kiş!ler şan ve şöhret tutkusuna kapıi'madan

özgü
_
rlüğe uJaşnı(]� için colışırlor.

- 56 .,_..

BİLGE KİŞJ

76 Senin yuzune karşı hatalarını söyleyen kişiye,

sana gizli bir hazineyi gösteren, yaşam tehlike-
lerini gösteren bilge bir insan olarak kabul et .

. O kişiyi izle: onu izleyen kişi kötü!ük değil iyilik
görecektir.

77 Onun sana ikazlarda bulunmasına, d ers verme-
sine ve yanlış olan şeyden seni menetmesine

izin ver. İyi olan kişi ler onu sevecek, ıkötü olan
.kişilerse ondan nefret edeceklerdir.
78 Ruhu çirkin olan kişi lerle arkadaş olma; kötü

ruhlu kişilerle dolaşma. Ruhu güzel olan arka-
daşlar edin; ruhu iyi olan. kişi lerle dolaş.

79 Gerçek sularını içen kişi, zihni sükun içinde se-
vinç içinde kalır. Bilge ! lerin açıkladığı Gerçeğin içinde, DHAMMA'da

bulur.

:_ 57 -

:ao Su yolları yapan 'kişiler suları ıkontro!!arı altına

alırlar: okcu oklarını düz ağaçtan yapar: maran-
gozlar ağaçları nasıl kullanacaklarını bilirler; ve

:bilge kişiler kendi zihinlerini kcntrol ederler.

81 Rüzgar büyük bir kayayı nasıl yerinden oynata-
mazsa, yapılan övgüler ve suçlamalar ôa bilge

kişiyi yerinden oynatamaz.

82 Dhamma'nın sözlerini iş!ttiği zaman, bilge kişi-
nin ruhu bir gölün suları gibi saf, derin ve hu-
zur dolu olur.

83 İyi insanlar her zaman tüm sevgi lerini, ilgi lerini

gerçeğe verirler. Kutsal kişi arzu nesneleri üze-
rinde boş düşürıcel�rle kafa yormaz. Zevk veya

acı verici durumlar oluştuğu zaman, bilge kişi
bu duyguların ötesinde kalır.

84 Kendisi veya başkaları için istekleri olmayan ki-
şi, doğruluğun başarılmını kendi başarılarından

çok önde ve üstün tutar. o kişi görkem sahibi,
düı;üst ve bilge bir ,�işidir.
85 Zaman ırmağını birkaç kişl geçer ve NİRVANA'­
ya ulaşmaya muktedir olabilir. insanların çoğu
ırmağın kenarında aşağı yukarı dolaşıp durur.
86 Fakat kanunu tanıdıkları zaman kanun yolunu
işleyen kişiler, diğer 1kıyıya ulaşırlar ve ölümün
ötesine giderler.
- 58 -

87 Karanlık yotu geride bıraıkarak aydınlık yolu iz-
leyen bilge 1kişi dünya yaşantıdını terkederek öz-
gür bir yaşama gider.

88 O kişi en yüıksek sevince ulaşır, tutkulardan, is-
temlerden ve zihnini karartacak herşeyden kur-
tulur.

89 Aydınlığa giden yolları öğrenmiş, bütün tutkula-
rın ve ihtirasların karanl:ğından kurtulmuş kişi-
ler, bu ölümlü yaşam süresince dahi NİRVANA'­

ya ulaşabilirler.

-· 59 -

il
SONSUZ ÖZGÜRLÜK

90 Yolun sonunq ulaşan yolcu sonsuzluğun özgü r-
lüğü içinde, tüm acılardan, kendisini bağlayan

tüım zincirlerden kurtulmuştur. Artık onun tüm
yaşam heyecanları sönmüştür.
91 Yükserk düşünceli kişil'er aynı yerde kalmaktan
mutlu olmayıp daima mücadele ederler. Göl leri

terkeıderek göikyüzüne uçan kuğular gibi, bu-
lundukicin yerlerde barınamayıp daha. yüksekle-
re tırmanmak için çaba sarfederler.

92 Aşırı beslenmekten kaçınarak yetkıinliğe ulaş-
mış ve sonsuz boşluk - özgürlük göğünde -

uçan kişinin yolunu kim izle,yebilir? O rkişinin yo-
lunu izlemek, .gökyüzünde uçan kuşların · yolunu

izlemek kadar zordur.
- 60

93 istekleri susmuş, zevıklerin etkisinden kurtulmuş

ve başlangıcı olmayan sonsuz boşluk - özgür-
lük göğünde uçan insanın yolunu kim izl'eyebilir?

Onun yolunu izlemek, gökyüzünde uçan kuşların
.yolunu izlemek kadar zordur.
94 Duygularını. iyi bir sürücünün atlarını yönetmesi
gibi, kontrol altına alabilen, gururdan ve aşağı lık
tutıkulardan kurtulmuş 1kişiyi tanrılar bile över.
95 O ıkişi, topraık gibi sakin, bir sütun gibi sağlam ve
temiz bir göl gibi saftır. Ölümle son bulan yaşam
ırmağından -Samsara- kurtulmuştur o kişi.

96 O kişi görüşünün verdiğı ışıkta özgürlüğünü bul-
muştur : onun düşünceleri, sözleri ve d'avranışıorı

huzur içindedir.

97 Ve o kişi NİRVANA'yı gördükten sonra sa'f inanç-
lardan, tüm isteklerden ve tüm bağlardan kurtul-
muştur, günahların çok ötesindedir. Diğer insan-
lar arasında gerçekten daha büyüktür.

98 Kutsal kişi ler her nerede otururlarsa otursunlar

-bir şehir veya bir orman, bir vadi veya bir da-
ğın tepesi- o yer gerçekten bir se,vinç kayna-
ğıdır.

99 Onlar, diğer insanların oturamaıdıkları yerleri bire

cennete çevirirler. Çünkü onlar isteklerin yükün-
den �urtulmuş ve ba�kalannın bulamadıkları se-
vince ulaşmış kişilerdir.

- ·61 -

BiN'DEN DAHA YEG

1 00 Huz:Ur veren tek bir söz, yararı olmayan binlerce-
sözden daha yeğdir.

1 01 Huzur veren tek bir beyit, yararı olmayan blnl:erce
beyitten daha yeğdir.
1 02 Huzur veren tek bir şiir, yararı olmayan binlerce
şiirden daha yeğdir.
103 Kendine galip gelen kişinin zaferi,
104 Binlerce savaşta galip gelen kişinin zaferinden
cok daha yeğdir.

1 05 Çünkü, z:aferlerin en büyüğü kişinin kendine kar-
şı kazandığı zaferd!r; ve ne gökyüzündeki tanrı-
İar ne de yerin dibindeki şeytanlar böyle bir insa-
nın zaferini bozguna uğratamaz.

- 62 -

106 Kişinin ıkendini yenme çabasında harcadığı bir an-
lık zaman, o kişinin yıllar boyu tanrıya sunduğu

binlerce adaktan daha yeğdir.
107 Kişinin kendini-yenme çabasında harcadığı bir

an'ın değeri. o kişinin yüz�erce yıl ibadetinden da-
ha büyüktür.

108 Bir insanın yıllarca yaptığı ibadetler ve sunularla
kazanabileceği d�ğer. dürüst bir insana saygı
gösteren kişinin •kazandığı değerin yanında hiç
kalır.
109 Fazilet ve kutsallık olgunluğuna ulaşımış kişilere
·saygı göstererek onur kazanan kişi, gerçekte dört
büyük hazineye ulaşır : uzun bir yaşam, sağlık,
kudret ve sevinç.
110 Fazilet ve tefekkür içinde gecen tek bir yaşam

g ünü, düşüncesizce yaşanan yüzlerce yıldan da-
ha yeğdir.

111 Hikmet ve tefekkür içinde gecen tek bir gün, ce-
halet !cinde düşüncesizce yaşanan yüzlerce yıl-
dan daha yeğdir.

1 12 Cesaretle ve müca3ele ile g ecir!len tek bir gün.
tembellik ve zayıflıkla geçirilen yüzlerce yılldan
daha yeğdir.
- 63

1 13 Tüm şeylerin nasıl oluştuğunu ve yok olduğunu

düşünen kişinin tek bir yaşam günü, bunları dü-
şünmeıyen kişinin yüzlerce yıllık yaşamından da-
ha yeğdir.

114 Kişinin kendi ölümsüzlüğünü gördüğü tek bir ya-
şam günü, bu yo:1u görmeyen · kişinin yüzlerce

yıl lıık yaşamından daha yeğdir.

115 Kişinin en mükemmel yoru gördügü tek bir ya-
şam günü bu yolu görmeyen kişinin yüzlerce

yıllıık yaşamdan daha yeğdir.

-- 64 -

İYİ VE l<ÖTÜ
'· 116 ·Acele edin ve iyi olanı yapın. Aklınızı ıkıötÜlükten

uzok tutun. Çünkü, iyi olanı yapmakta yavaş dav-
ranan kişinin aklı kötülÜkteki zevke · dalar.

117 Kişi ·yanlış olan birşey yapmışsa onu . bir da1ha
. 'tel

Yanlış ·davranışların . birikimi sonunda büyük acı-
lar yaratır.

'118 Kişi iyi olan birşey yapmışsa onu tekrar tekrar
·

yapsın, Bu yaptıklarından. zevk alsın. İyi da!Vranış-
ların birikimi de sonunda büyük sevinçler yaratır.

- . , ; . .

. .
.
.

.

119 Kötülüğü .meyvesini vermediği sürece, klşi kötü-
lükten zevk alabi lir: ancak o kötülüğün meyvesi

.ortaya çıktığı zaman gerçekten kötülügü görür. · ·
1 20 İyiliği mevves.

ini vermediği sürece , yaptığı · i·yif.i:k
· nedeniyle acı çekebilir; ·ancak o iyiliğin meyvesi
ortaya çı·ktığı za'map gerçekten iyiliği görü�'. ·
- 65 - F5

· 121 «Bu küçük birşeyıdir» diye düşünerek, e!eğerl az
görülen bir günahı dahi sürdürmeyin. Damlaya
damlaya göl olur. Aynı şekilde . . aptal kişi · de
küçük kötülüklerle sonunda kötülük dqlu bir
göl olur.
122 «Bu kücük birşeydir» diye düşünerek, yaptığınız
bir işin değerini kücük görmeyin. Damlaya
damlaya . göJ olur. Aynı şekilde, akıllı kişi de ·
.küçük kücük iyiliklerle bir. zaman . sonra iyi lik
dolu bir göl olur. ·
123 insan, tıpkı yanında cok para taşıyan

· fakat hic- ·

·

bir k:oruyucusu olmayan bir tüccarın yoldaki teh-
likelerden kacınmosı veya yaşamayı seven bir

kişinin zehirlenmel ·ğün tehlikelerinden kocınm�hdır. ·
1 24 Elinde yarci olmayan bir insqna avucunda taşı- .

dığı zehir zarar veremez. Yara olmayan yere ze-
hir nasıl zarar veremezse, içinde kötülük tası- t ' ,· .

' : • '
mayon kişiye de kötül.ük zarar veremez ..

125 Safiyete ulaşmış. ve g ünahtan a rınmış iyi bir in-
sana kötülük yapan aptal bir kişinin kötülüğü�

rüzgôra karşı savrulan tozlar gibi yine kendisine·
döne�

· -

126 İnsarıların bazı ları yine bu dünyada. kötülük ya-
pan kişiler ıde cehennemde yeniden doğorlor:­

dürüst insanlar cennete, ancak saf olan kişiler-
se NİR.VANA'ya ulaşırlar.

·

- 66 -

1 27 Ne gökyüzünde, ne okyanusların d�rinl iklerincle,
ne bir dağın tepesii'ldeki mağarada ne de başka

herhangi bir yerde, kişi yap_tığı kötülükten kur-
tulamaz.

1 28 Ne gökyüzünde, ne okyanusların derinliklerinde,
ne bir dağın tepes!ndeki mağamda ıie de· başka

h erhangi . bir yerde, kişi · ölüm kudretinden kur-
tulamaz. -.

- 67 -

YAŞAM

1 29 Tüm canlılar tehlike ,karşısında titrer ve ölüm-
den korkarlar. · Bunu düşünen kişi ne başka bir

canlıyı öldürür. ne de onun öJ ümüne neden olur.
. .
1 30 Tüm �anlı kır tehlike karşı'sında korkar; yaşam
tüm vıarl'ıklar için aziz birşeydir. Bunu düşünen
· kişi ne bir canlıyı öldürür ne de. onun ölümüne
neden olur.

·

·131 Kendisi mutlu olmak için başkalarına zarar ve­
. ren !cişC hiçbir zaman . mutluluğa ulaşamaz. :

1 32 Mutlu olma1k isteyen fakat bu uğurda hiç kim-
seye zarar verım�yen ıkişi ise kesinl ikle muJluğa

ulaşır.

·

. 1 33 Asla ıkimseye acı verici sözler söylemeyin, cün-
ıkü ağızdan çıkan sözler. yayından fırlayan .oklar

gibi bir daha : önlenemezle�. Hiddeti! vericidir ve darbe: üstüne darbe etkisi yaoarlar. · , . . -

- 68 -

134 Kişi kırık bir gong gibi tan1amen sessiz oldu�u
zaman, o artı'!< hiddetini susturmuş ve NİRVANA-
_

ya ulaşmıştır.
135 Yaşlılık ve ölüm, tıpkı bir ço:banın koyunlarını ot- ·

la1klcira sürmesi gibi, yaşıyan varlııkları ölüm yer-
lerine doğru sürer�

._ 136 Aptal kişi kötü bir davranışta bulunduğu zaman,

bfrgün içinde yanacağı bir · ateş yaktığını anla-
yamaz,

ı : ''
1 37-140 Si lôhları, zararsız ve saf olan kişi lere, zci- .

rar veren insan kısa. bir zaman sonra şu on · ,kö-
tülükten birine hedef olur · . korku dolu bir acı,

bir hastalık, bir sakatl ı!-<, delilik, akıl kaybı, yö-
neticilerin ezası, korku verici bir suçlanma, mal

.kaybı, doetların kaybı, veya gökyüzünden·. evine
düşen bir yııdırım.
141 Ne çıplal günlerce oruç tutma k, ne yerde yatmak ne de
bağdaş kurarak saatlerce ıbir yerde oturmak,

şüphe ve i·steklercien arıiırnamış bir insanı kur-
taramaz; ·

1 42 ·Ancak güzel giysiler giymese de, Kişi kendine-
sahip, huzur içinde. hiçbir varlığa zarar verme-
yen, inançlı, scif ve iyi bir insansa, o insan

Bhikkhu ·adı ,verilen kutsal bir münzevidir .

. - 69 -

.1.43 Bu dünyada bir insan var mıdır ki, ıkutsal bir
· · atın 1kırbaç yeıiııekten . kaçınması. g ibi, tüm. kötü­
. lüklerder. tüm suçlardan ka�çıp kutsaf olabilsin .
144 Kırbacın . dokunduğu bir at gibi ateşi! olun.

inançla, faziletle, enerjiyle, hikmetle, derin dü-
şünmeyle, derin görüşle ve doğru davranışlar-
la ·y_aşamın tüm acılarını yeneceksiniz ..

1 45 Su. yolları yapan kişiler o suları kontroHarı al- ·

tına al ırlar; okçular oklarını düz ağaçtan yapar-
ıcır; marangozlar ağa1clardan nasııl yararlar(a-
cak!arını bilirler; bi!lge kişiler de aynı şekilde

kendi zihinlerini kontrol ederler.

- 70 -

YAŞAM ÖTESi

1 46 Tüm dünya ateş içindeyken, insan nasıı · sevine-
bil

.
ir,
,
nasıl zevk iç.inde olabilir?
'.J47 .. Boyalı bir ,küklaya . benzeyen, acı1a·rıa ve hasta ...
lııkl1arla bezenmiş, haYal lerle dolu, devamlı, olarak
değişen ve çürüyen bedeniniz üzerinde düşünün.

, .·

· 1 48 Hastalıklarla· dolu, çürüyücü bir yığından ibaret
olan bu beıde.n yıkılmaya, çözülmeye ve yok ol­
·maya mahkumdur. Her yaşam birgün ölümle son .
bulur.
·

149 Vazın sağa sola atılan içi boş ve kupkuru su ka-
baklarına benzeyen şu kuru kemik yığınına ba-
kın .. ona .bakmaktan kim zevk alabil'ir? .

150 Bu beden, kan ve et ile kaplanmış kemik bir ka­

. festir. Gururun, kendini-beğenin,· yaşlılığın ve Ölü-
mün konutu olan bir kafes.

- 71 ' -

1 51 Kralların en görkemli arabaları bile za
.

manla na-
sıl eskirse, bu insan beden! de zamanla yaşlanır

ve eskir; ancak fazil'etler hiçbir zaman. es:kimez
ve yok ·olmazlar.
J 52 Öğrenimi, olmayan kişi, tıpkı bir öl<üız g'ibi yaşla�
nıp gider; insan ıbedeni gerçekten yaşlanır ve

çürür, a ncak faziletler hiçbir zaman eskinıe·z. On-
i.:ır.C::cima yeni ve canlıdırlar.

153 Ben · bu yaşam ve öl_üm konutunun yapıcıs.ını
bulmak için bi.rcok
154 yaşam devrelerinden geldim geçtim. Ölümle son

bul1maya. mahkum olan ıbu yaşamın acıları ne ka-
dar büyüktür!

·

Fakat ben bu konutun yapımcısını · tanıdım ve

a rtı·k bu konutun içine tekrar girmeyeceğ im. Çün-
kü, cehalet bağları koptu; kötülükler yok oldu ve

tutku ateşleri söndü. Çünkü benim bu ölümle zih·
· nim ölümsüz NİRVAN�'nın sevin�ine ulaştı.

1 55. Gençliklerinde kendileriyle�uyum içinde · yaşama-
mış ve yaşamın . gerçek · hazinelerini bJlomamış

kişiler, içinde balık bulunmayan bir gölün kıyı-
sında hüzünle avını bekleyen uzun bacçıklı balık-
çıl kuşlarına benzerler.

156 Bu insanlar, içleri.ne konan sıvıları dışa akıtan
çatla'k kôseler gibidirler. ·
- 12 -·

KENDİNİ-KONTROL

157 Kendini aziz tutan kişi, kendini iyi korumak zo-
runluğundadır. O kişi, zamanının uyanı.k ıkiŞile-
rinden hiç olmazsa. birini buıımalıdır ..

158 O kişi öncelikle doğru olanı bulmalı, ancak ·ondan
sonra yararsız acılardan ıkurtularak doğru olanı
başkalarına öğretmelidir.
159 Kişinin . l . derecede. iyi bir insan o!abHirse, onlara ger:çek­

�en iyi bir insan . olmayı öğretebil ir. Ancak 1ken-
dini-kontrol edebilmek gerçekten zor bir iştir.

1 60 Ancak kişinin kendisl 1kendini�kontrol altına ala-
bilir; dıştan hiç kimse onu kontrolt.i altına a la-
maz. Ancak yönetici ve yönetilen aynı varlık of�

duğu zaman, ortada · kendi ·kendini-kontrol . var-
dır.

- 73 -

1 61 Bir insanın yaptığı herhangi bi·r kötül'Ük veya yan-
lışlık onun kendi içinden doğmuştur ve nedeni

kendisiıdir; ve bu durum sert bir taşın daha yu- ·
muşak bir taşı ezmesi gibi, aptal kişiyi ezer.

1 62 Bir insanın içinde artan kötülük, sala. ağacını ke-
miren bir malava kuşu gibidir; ve o insan. düş-
manının olmasını dileyebileceği en kötü durum-
dadır.

163 Kişinin kendisi için yanlış olanı ve kötü olanı yap-
ması !

iyi o!anı yapması çok zordur.
1 64 Kendi görüşleri nedeniyle, ruhları yüce ve doğru
olan kutsa! kişilerin öğretilerini _küçük gören ap-
. tal kişi, meyveleri ölümünü ifade eden kashta
kamışı gibi, kendi sonunu ha1zırlayan meyveleri ·
foplar.
165 Yaptığı, kötülüğün acısını yine yapan kişi çeker
şayet o insan _'kötülük yapmayan bir kişi ise yine

kendi kendini arıtır. Saflık ve pislik kişinin ken-
di içinden gelir; hiç kimse başka

-

�ir. insanı anta-
maz.

1 66 Başka blrinin iyiliği daha da büyüık olsa. kişi ken-
di ruhunun iyiliğini tehlikeye atmamalı. Ve ken­

. ·di ruhunun iyiliğini gördüğü zaman, tüm sami-
miyetiyle onu izlemelidir:

- 74 -

UYAN, GÖZET

1 67 Aşağı bir yaşam sürdürmeyin; · anımsayın ve
. unutmayın; yanlış fikirleri izle!11eyi�; dünyaya da�
lıp gitmeyin ..
168 Uyanın! Gözetin. Doğru yolda ymuyun . . Doğru

yolu izleyen 1kişi bu •dünyada ve öte dünyada se-
vince ulaşır.

1 69 Doğru yolu izley!n :yanlış yolu izlemeyin. Doğ-
ru yolu izleyen kişi bÜ. dünyada ve öte dünyada

sevinc.e ulaşır:
170 Kişi bu dünyayı bir sabun köpüğü ve bir görünüm
a ldaiıısı olarak düşündüğü zaman, ölümün etk1i- .
· sinden de kurtulmuştur.

171 · GeHn ve şu dünyaya bakın. Bu dünya, aptal ki-
şilerin içine battığı gözboyayıcı büyük bir araba

. gibidir .. Bilge kişi bu arabaya tutsak değildir.

- 75 --

' .

172 İlk günlerde bilgisiz · ol'duğu halde daha sonra

hikmet sahibi olan ıkiş1i·, ayın ışığını örten bulut-
lardan kurtulcıuğu zamanki gibi, dlü�yaya bir ışıl<

yayar.
1 73 Yapmış olduğu kötülüğü daha sonra yaptığı iyi- .
likle yenen kişi, ayın, ışığını örten bulutlardan
.kurtulduğu zamanki
_
gibi, d ünyaya bir ışık yayar.
174 Bu dünya g erçekten karanlık içindedir, ve ancak ·
birkaç kişi ışığı görebiıl ir! Nası! ki yakalandıkları

ağın içinden sadece birkaç kuş kaçabilirse; g ök-
yüzünün özgürlüğüne d'e ancak birkaç : ruh uça-
bi lir.

.

175 Kuğular uçma mucizesiyle güneşin yolunu izler- '""."
!er. Kuvvetli olan insanlar d'a kötülüğü ve onun
si!ôhlarını yenere:k dünyanın üstüne yükselirler.
176 Sözleri yalan oian, Büyük Kanuna uymayan ve

daha görkemH · bir dünyayı küçük gören bir insa-
nın yopanııyacağı hiçbir kötüfüık yoktur.

177 Sefi l kişiler kesinlikle tanriıann ce�netine ulaŞa-
mazlar ve apta1I kişHer özgürlüğün değerini - bil-
mezler; ancak kuıtsal kisi ler cömertlikte sevine

bulurlar ve bt: onlara daha �örl . ki sevinci getirir'.·
.

1 78 NİRVANA'ya giden yaşam ırmağına giren kişini.n

sevinci, tüm dünyaya ve dünyalara hôkim olma-
nın, cennete ,gitmenin sevincinden cok daha iyi-
dir.

- 76 __;.

BUDDHA

1 79
.
So
.
nsuzluğun görünmeyen · yol!ıarında dolaşabilen,
zaferi hiçbir zaman bozguna uğratı lamayan, hiç
kimsenin yen.emediği ve herşeyden sevine duyan

uyanık kişi Buddha'yı hangi dünya yoluyla ayar-
tabilirsin iz?

- 1 80 Sonsuzluğun görünnı·e·yen yollarında dolaşabi-
len, zaferi hiçbir zaman bozguna uğratıfamayan,

zehirli i:steklerin. ağına hiçbir zaman yakalanma-
yan uyanık kişi :Buddho'yı hangi dünya yoluyla

ayartabilirsiniz?

- 1 81 Tanrılar dahi, uyanık ve gözlemci olan, tefekkür-
de huzw·. fera katicı sevine bulan, huzur içindeki

Budıdha'lar gibi olmak isterler.
.

.

.

1 82. Bir in:sanın doğmasi büyüık. bir olaydır; yaşamı da
daimi bir · :mi.ica:feledir. insan Gerçek sistemini
sık sık işitemez; ve 'bir Buddha'nıri uyanması çok
ender rastliJnan bir olaydır.

·

-77 -

1 83 Kötü olanı y�pma; İyi olanı yap. Zihnini saf tut.
Budd:ha'nın öğretisi budur. ·
184 Dünya üzerindek·i en büyü!< ada1l(, sabır göster.:.
me, en büyük iy!lik .de NİRVANA'ya ulaşmadır.
Uyanık olan Buddha'ların dediği buduı.
·
1 85 Uyanık Buddha'ların biz insanlara öğretileri· şun-
. tardır: hareketlerle ve sözlerle hicbir varlığa '

za-
rar vermemek, Kanunlarda öğretildiği gibi ken-
dini-kontrol, aşırı olmayan bir besleme, yalnızlık

ve en yüksek bil ince ulaşma ' çabası.
' ' .
1 86 Gökyüzünden altın yağsa, bir insanın özieml·i is- _
1 87 teklerini duyuramazken ve her zevkin, sonunun
ac_ı' olduğü gerçeği ortada iken. bilge bir insan

tanrıların zevkıerindle bile nasıl doyuma u laşa-
bilir? isteRler ortadan · kalktığı zaman, sevinç

doğar; Buddha'yı izleyen kişiler :
bu
.
gerçekleri

bulur.

1 88 Kor�u ioinde kalan insanlar ! 1 89 !arcı, o�manlara, kutsal yerlere veya türbelere

giderler. Fakat bu yerler, . hiçbir zaman bir insa-
nı acılarından kurtarobilece•k sığınaıklar değildir'".

190 Korkularından kurtulmak için ·uyanık -

. bir . Bud-
dlıaya sığınan kişiler ise gerçekten · korunurlar

ve. b zaman şu dört �üyük g erçeği görürl·er·

- 78 -

191 Acı, acının nedeni, ·acının sonucu ve acıdan kur-
tuluşa götüren sekiz aşamalı yol.

1 92 Bir Buddha, tüm acılara karşi en emin ve en
büyük sığınaktır. Bu sığınağa giden kişi, tüm acı;.
!ardan: kurtulur.

· ·

/
1 93 Gerçek görüş sahibi bir in:san bulma'k cok zor- .
dur. uyanık bir Buddha da heryerde doğmaz.

Böy_le bir ·kişinin doğduğu yerde,�i insanlar mut-
ludurlar.

/

1 94 Bir Buddha'nın doğumu, Ohama öğretisi. dost-
lprın uyumu ve uyum ·içinde olan l<'işilerin yaşa-
mı mu11uluktur;

·

195 .Kötülüg.ü .geride bırakmış ve acı ırmağını geç-
miş. tüm korkulardan ·

·

1 96 kurtulmuş, NIRVANA'nın görkemine ulaşmış blr

· ıBuddıha veya onun müritleri. glbi · onurlu kişi-
lere saygı gösteren kiş.inin faziletini · hangi in- ·

saiı ölçebilir?.

...;_ 79 -

. SEViNC
· 1 97 Gelin!. Biz aydın kişiler, nefret eden · insan'lar
arasında, sevgi ve

.sevinç içinde yaşıyanlardan · ·

.. olalım .

1 98 Gelin! Biz aydın kişiler •. hastalıklı insanla( ara-
s ında sağlık ve sevine içinde yaşıyanlardan ola- ·

· ıım.

·
1 99 Gelin! Biz a.ydın 1kişiler, çatışan insanlar arasın­
• da huzur ve sevine !cinde yaşıyanlardan olallm.

200 Getıin! Biz aydın kişiler, hiçbir şeye sahip olma-
sa-k da sevine içinde yaşıyalım.

201 Yenilen 'kişi mutsuz olduğundan, galibiyet nef-
reti doğurur. Bu nedenle, galibiyeti ve bozgunu

te�keden insan, sevinci •
. bulur.

202 Şehvet gibi ateş, nefret g i'bi . kôtülük, uyumsuz­
. luık gibi acı ve NİRVANA gibi de sevine yoktur.

203 En büyük hastalıık doyumsuz istekler, en büyük
acı da uyumsuzluktur. Bunu iyice anladığınız za­
. man, en büyük sevincin de NİRVANA otf:lüğunu
. görürsüı:ıüz.

204 Dünyanın en büyük mülkü suğl ık, en büyük hazi-
nesi memnun o:ımasını bilme, en büyük dost ken-
dine-güven, en büyüık sevine de NİRVANA'ya

ulaşmadır. .

205 Kişi yalnızlığın sessizliğini tanıdığı ve bu sessiz-
liğin sevincini tattığı zaman, korkudan ve günah- .

tan arınarak DHAMMA'nın s evincir.i duıyar.

206 _Kutsal ve iyiyi g örmek ve onlarla birlikte yaşa-
ma1k, · kişiyi mutlu kılar. · Aptal kişilerle _karşılaş-
mayan bir insan sonsuzade1l< mutlu yaşayabiHr.

207 Aptal bir !nsanla birarada olmak, düşman bir
1 .
insa nla beraber olmaktan çok daha acı vericidir'. .
Çünkü -aptal bir insanla beraber olmak kişinin

başına büyük acıların · gelmesine neden olur. An-
cak bilge ·bir insanla beraber olmanın sevinci

ıde sevilen bir akraba He karşılaşmanın sevincin-
den daha büıyük olur.

208 Güvenil ir, iç aydınlığına ulaşmış, öğrenimli, uzun

zaman acı çekmiş, . daima Gerçeği 1izleyen, tlya-
mk ve kutsal - bir insana rastlarsanız-bu iyıi ve

. büyük kişiyi yörüngesini izleyen bir g
.
ezegen gi�

bi izleyin.

- 81 F. 6

. GECİCi ZEVKLER
209 Yapılması gerekeni yapmayıp da yapılmamast
gereken şeyleri yapan,· yaşamın gerçek amacım
unutan ve g eçici zevklere dalan kişi, günün bl­

.rinde yüksek . düşünceler içinde yaşıyan insan-
lara imrenecektir.

210 Kişi tüm zevklerden ve · iste' lidir, çünkü tüm acıların nedeni bunlardır.

21 1 Bu nedenle, tüm acılara ne ze�kleri terkedin;

. )

212 Zevklerden, acılar ve korkular doğar. Bu ne-
denle, zevkleri · ter�eder:ı kişi tüm acılardan ve.

korkulardan da kurtulur.
,
·

213 Tutkulardan acı ve korku doğar. Kişi tüm tutku­
. tarından kurtulduğu zaman, acı ve korkudan da
kurtulur.

- 82 .:.;_

214 Duygusallıktan acı ve korıku doğar. Kiş1i duygu­
. sallıktaıi kurtulduğu zor.nan, acı ve :korkudan da
!çurtulur.
215 Şehvetten acı ve korku doğar. Kişi şehvetten
kurtulduğu zaman, acı ve korkudan da kurtu!�r.
· · 216 Özlemden acı ve korku doğar. Kişi özlemlerinden
kurtulduğu zaman, ?cı ve korkudan da kurtulur.
217 Mükemmellik yolu DHAMMA'yı · izleyen, sözleri
ve davranışları · doğru, fazilet ve görüş sahibi
kişiyi tüm dünya sever.
218 Tüm aklını NİRVANA'ya ulaşma a macııiö yönelt­
. .- · miış ve tüm duygusal zevklerden arınmış kişiye
uddham�soio «cikıntı·ya ·

. Karşı giden insan» adı
verilmiştir. Cünıkü o kişi sonsuzluğun sevJncıne

ulaşmak için, dünya yaşamının korkunç dalga-
larıyla boğuş.frıaktcidır.

. .

219 E3ir insanın yaşamı süresince yaptığı tüm iyi iş-
. leri. ote dünyada

.

220 onıu. tıpkı uzun zaman evinden · uzak kalmış bir

tnsanın geriye döndüğü zaman dostlarının kar-
şılaşması gibi, karşı larlar." · ;

-83-

]·u
ÖFKEYİ YENMEK
221 Öf:keyi ve kendini -beğeniyi ,bımkın. Hi'çbir şeye

bağl.ılığı : olmayan. hiçbir şeye sahip olmayan in-
sana üzüntü ulaşamaz.

222 Öfıkesini , tıpkı aşırı süraUe g iden ara basını kon­
. trolu altına alabilen bir
.

sürücü gibi, bostırobi-
len kişi; işte ben böyle bir insana iyi sürücü de-
rim., . diğer insanlar sadece d izginleri ellerinde

tutarlar.
223 Öfkeyi sükunetle, 'l<ötülüğü iyiltıde, qimriliğl cö�
mertlikle ve yalanı gerçekle yenin .
224 Gerçeği-
'
konuŞun , öfkeyi yenin, ve isteyene eli ·
nizden geldiği kadar verin: bu üç aıdım sizi tan­
. rılara götürür.
225 '
ı - 84 �

226 -Da'İma gözlemci olan, gece gündüz kendilerini
inceleyen ve durmaksızın NİRVANA'ya ulaşmak
icin mücodele eden kişilerin tüm tuN�uları yok
olur..

227 Esıki 'bir ıd'eyiş vardır : «insanlar sessiz olan kişi-
yi de, çok fazt'a konuşan kişiyi de, çok az konu-
şan l san. suçlanmaktan kaçamaz.

228 Ne ge,çmişte, ne şimdi, n·e de g elecekte, daima
suçlanan veya daima övülen bir insan yoktur.
229 Fa1kat, hflge kişilerin · günlerce övdüğü, yaşamı
saf ve aydınlık ·
.
' .
t>30 olan, Jambu ırmağının altın parası gibi saf olan
fazilet ve hıkmet sahibi bir insanı suçlamaya kim
cesaret edebilir? Böyle bir insanı tanrılar, hatta
Yaratıcı Brahma dahi över.

231 Sözlerin ö�1<.esini gözleyin. ağızınızdan çıkan söz-
leri kulaklarınız. duysun. Sözlerle hiç kimseye za-
rar vermeyin.

232 Beidenin öfkesini gözleyiı1, davranışlarınız . kont-
rol altında olsun. Hiıç · kimseye davranışlarınızla

zarar vermeyin.

- 85 .;_

233 Aklınızın öfkesini . gözleyin; zihninizi kontroi al-
tına alın. Aklını�ı iyiye kullanın, hic kimseye za�

rar vermeyin,
234 Beden!e.rini, sözlerini · ve zihinlerini kontrol lan·

altına almış sağlam ve bilge kişiler vardır. On-
lar kendilerini-kontrol eden büyük insClnlardır. ·

- 86 -

ACELE ETMEK VE CABA GÖSTERME!{

235 Yaşam ağacınızın yaprakiarı sararıyor ve ölüm

habercileri sizi be·kliyor. Çok uzaklara· yolculu-
ğa çıkacaksınız. Bu yolculuk için he�hangi bir

hazırlığınız var mı?
236. Kendinize bir yer hazırlayın. Acele edin ve ca�
ba gösterin. Bilge olun. .Görıkemli ülkeye, - tüm
pisl iklerden ve günahlardan kurtularak ulaşabi�
lirsiniz.
237 Yaşamınızın sonu.ndasınız. Ölümle. buluşmaya
gidiyorsunuz. Ne bu yolda dinlenecek bir yer vardır
ne de sizin bir hazırlığınız!
238 Bu nedenle, kendinize bir yer hazırlayın.- Acele

edin ve caba gösterin. Bilge oltm. ·rüm pislik-
lerden ve günahlardan a rınarak, · ölüme giden

doğumdan ve ölümle son bulan yaşlılıktan kur-
tulaca1ksınız.

-. 87 -. ..

239 BH.ge kişi, tıpkı bir �uyumcunun saf gümüşü cü-
rufların:d'an ayırması ,gibi, kendisini t_9m p·islik-
lerden ıkurtarmal ıdır : azar azar. birer birer ve

tekrar tekrar.
240 Demir üzerindeki pos nasıl o demirin aşınmasına
neden olursa, bir in:sanın pislikleri ve suçları da
- o >kişinin kötü yolda kendisini yok etmesine ne­
(sn o:ur.
241 Bir papağan gibi anlamsızca tekrarlar. kutsal
sözlerin pasıdır herhangi bir onarım görmemesi;

konutların pasıdır; gözl'emci olmayış, g özlemci ki-
şinin pasıdır.

242 Kaıdındaki günah iffets1i·z!ık: cömert kişideki gü-
nah cimrilik her iki dünyada günah olan· şey r1e

kötü davranışlcırıd'ır.
243 Ancak günahların en büyüğü cehalettir. Bilge ol
ve . bu günahtan kıurtul, Ey insan!
244 Yaşam, baŞkalarına kendisini zorla kabul ettiren.
1kurnaz, pis istekleri olan, hilekôr, l<üstah, kayıtsız
ve ıkötü davranışlı ıkişiler için �olayuır.

245 -J=akat, başkalarına kendini zorla kabul ettirme-
yen, kendi çıkarlarını düşünmeyen, mülmmmeli­

. ğe ulaşmak için caba harcayan, aydınlığı gören
saf ve huzurlu kişiler için zor gib! görünür.

- es -

246 Yaşamıni b6şa harcayan: ycilan söyleyen, kendi�
sine verilmeyeni .
247 alan, başkasının · kadınında gözü olan,
· ve içki
içen insan, yaşam ağacın! kökünde.n kesen kişi­
. dir.
�48 Bu neıdenle, şunu iyi bil ki ey insanoğlu · yapılan

yanlış işler kendini-kontra! edememe yoksunluğu-
nu ifade eder. Bu: kusur ve isteklerinizin doyum-
suzluğu size büyük acılar g etirir,

·

249 İnsanlar başkalarına verdiklerini, ya manevi dün-
yalarından gelen bir aydınlık .nedeniyle, ya · da o

vergilerin ardında giızli bencil isteıkleri neden:yle
verirler. Başkalarından kendine · ne gibi yararlar

gelebileceğini· düşünen kişiier, hiçbir zaman yük-
sek düşüncelere ulaşamazlar.

·
250 Ancnk kısıkançlık duygularından arınmış kişiler,
.
gece ve gündüz yüksek düşünceler içindedirler.
251 Şehvet gibi b!r ateş, nefret gibi zincir, aldanı gi�
bi tuzak istek gibi de yıkıcı güç yoktur.

252 Bir· insanın başkalarır.ıın hatalarını görmesi ko-
lay, ancak kendi hatalarını görmesi çok zord.ur.

Kişi, kendi hatalarını bir kumarbazın hilesini sak-
laması gibi saklar, başkaların'ın hatalarını ise

dünyanın en · güzel ş�ylerini' gösteriyormuş gibi
· açığa vurur.

- 89 ..;._

�53 :Daima ıboşkalarının kuısurlarını gören ve onltırı
düşünen· k·işinin kendi kusurları artar ve o insan
bilmediği bir sonuca doğru sürüklenir.
254 Gökyüzünde yol yoktur ve bir münzevi manevi
yolu bulmalıdır. Dünya zevkleri bu yol üzerinde·
. ki engellerdir. Bu yolu · bulan kişiler dünyayı yen- ·
miş ve zaman ırmağını geçmişlerdir. '
255 Gökyüzünde yol yoktur ve . bir münzevi manevi
·

yolu· buımalıd�r. Gerçekten herşey geçicidir, an-
cak Buddha'lar · ölümsüzdürler.

- sd -

DOGRULUK

256 Karşılaştığı konuları bir ace·lecink. içinde değer.:.
. lendirmeye ve . . . . ·. '
.

257 .çözümlemeye çal ışan .kişi; doğruluk yolunda de-
ğ•i·�dir. Bilge kişi, herşeyi acele etmeden huzur

içinde düşünür ve değerlendirir. Bu insan Ger-
ceği korur, Gerçek de onu.

258 Cok konuşan klşlye değil, huzur içinde korku-
suzca konuşan kişiye Bilge adı veri lir .

. . 259 · Doğruluık yolunu izleyen ·ınsan, bilgiçce konuş­
. maıôr yapan kiŞİ değil, doğru yolu unutmayan
ve işini doğnu olarak yapan kişidir.

2.60 Saçları ağarmış her insan saygın bir %işi değil-
dir. Bu ağarmışlık, sadece yıll'arın oluşturduğu ·

bir dur!Jm ise, o yıllar boş yere harcanmış bir
yaşam.ı ifaıd'e eder. .
-
-· 91 -

261 Ancaık o yaşlı . insan, günahlardan arınmış, ken-
dini-kontrol etmesiri1i1 bilen, i!idalli, huzurlu ve

d oğruluk yolunda yürüyen bir kişi :·se, saygındır.
262 İçinde kıska nçlık, kendini-beğeni ve aldanı olan
insan, sadece
26.3 güzel' ·sözleri de görünümleri var diye, onurlu

1kişi . addedilemez . Ancak bu üç günahtan arın-
mış, içi sevgı! ·dolu bilge bir insan, gerçekten

onurlu kişidir.
264 Rahiplere özgü traş edilm!ş bir- başı var diye,
her insan bir rahip -Samana- olamaz . Dinse�

. görevlerini yerine geUrmeyen, d<:>ğruyu konuş-
mayan, ·iıstel tulamam·ış bir insan · nasıl bir �amana �labifü?

265 Gerçek bir samana, büyük veya küçük her kötü·
l üğii huzura cıönüştüren kişidir.
266 Et kanununu red, dbğr:uiuk kanununu da kabu!
etmedikçe, yaşamını 1sodece sadaka ile · geçiri;.
yor diye, her insana· Bhikkhu adı yerilemeı:i.
267 Bhkikhu, iffet ve derin düşünü iç.inde bir yaşam
. . sürdüren, iyinin ve kötünün üstünde olan kişidir.
268 Cah il veya aptaı olduğu için değil de, her iıki
dünyayı da ·
269 doğru olarak değerlendirebilmek iç·in. ölçeğinin

- 92 -

;kefelerine iyi o!anı alıp kötü olanı reddedebil-
mek için sessiz düşünen kişiye, Muni odı veril'ir.

270 Geırçeıkten büyük insan, bir savaşçı olup bir-
çok kişiyi öldürebilen kişi değil, hiçıbir yaşıyan

varl ığa zarar vermeyen kişidir.

271 Ey dilenci! Dünya insanlarının ulaşamadığı öz-
gürlüğün sevincine, . _sadece ahlôk kanunlarıyla

·veya törenlerle veya öğrenimle veya yüksek kon-
santrasyıonla veya yairnz yaşamakla ulaşı lamaz.

Doyuma ulaştığını . sanma, zafer henüz ·kazanı!-
, madı.

- 93 -

YOL
273 Gerçeğe gideh yolların en ıyı's•ı sekiz aşamalı
olan yotdur. Gerçeklerin en büyüğü dört tanedir.
En iyi . durum, tüm tutkulardan �urtulma ha ildir.

Ve insanlar. içinde en iyisi, görmesini .bilen kişi-
dir.

274 Gerçeğe giden başka bir yol yoktur. Bu yoldu
yürüyün· ve yanı1gının doğuracağı kötülüıklerden ·
-Mara'dan- ku rtulun.
275 Bu yolda yürüyen kişi, tüm acılarda n kurtulur.
Ben bu yolu buldum ve tü!ll dünyaya g österdim.
�· -
276 Geçmişin Büyük kişileri sadece yolu gösterirler.
Caba göstermesi ve bu yolda yürümesi gereken
kişi sizsiniz. Derin derin düşünün ve. bu yolu iz-·
leyerek tutkulardan ve yanılgılardan . kurtulun.

277 «Herşey geçicidir»; kişi bu gerçeği gördüğü ·za-
man, tüm acılardan· kurtulur ve aydınlığa ulaşır.

- S4 _.:_'

278 «Herşey acı vericidir»; kişi bu g erçeği gördüğü
zaman, tüm acılardan kurtulur ve aydınlığa ul..:.­
şır.
279 «Herşey yalanôır»; Kişi bu g erçeği gördüğü za-:
man, tüm acılardan ·kurtulur ve aydınlığa ula·şır.
·2ao Gene ve kuvvetli iken uyanmayan ve uyandığr .
· zaman çaba göstermeyen, böyleli:kle tembelliğe:
. ve karar yoksunluğunc:ı düşen kişi, hiçbir zaman
hikmet. yolunu bulamaz.
281 Kişi a ğzından ç ıkan sözlerini ve zihnini kontrot

etmeli ve kendi bed enine hiçbir zarar vermeme-
lidir. Ancak bu davranışları saf- olursa, bilgelik

yo!Ünda ilerliyebilir.

282 Ruhsal yol ayd ınlığa; dünya yolu da kişiyi · ka-
ran!ığa götürür. :Bi lge kişi, bu iki yolu düşün�

rek ayd ınlığa giden yolda yürür.
283 istekler ormanını tek bir ağacına kalıncaya dek

kesip yok edin. ncak bu ağaçları kö! raber yok ettiğiniz zamcri, Bhiltkhu'lc•rın özgür-
lük sevincine ulaşacaksınız.

284 Erkeğin kadına karşı duyduğu şehvet duygusu
kontrol a ltina a lınmadıkça ve kişinin zihni özgür-
. lüğe · ulaşmad1kca, o insan bir ineğe bağlanmış .
bir buzağı gibidir.
- 95 ;_

285 Kendinize karşı otıan sevgiyi, sonbah()rda. kökün.­
den söküp attığınız solmuş : bir çiçek gibi, söküp
atın. Ancak bu şekilde. Buddha'nın g österdiği
müıkemmelHk yolunda yürüyebilirsiniz.
286 Aptal kişi,: «ben
-
yağmur mevsimin�e de, yazın
da, kışın da burada ·kalacağım;> diye düşünür;
faıkat ölümün her an. kendisine, yaklaştığının ·.tar•
·· kında bile olmaz. _
287 Ölüm, gö11kemli bir .g.üzelliği bir anda yok ed'en
�oca \bıir sel gibi, kend'l1sini sahip olduğunu· san­
. dığı kişilerle ve ne1snelerle doyuran kişiyi silip
götürür.
288 Ölüm geldiği zaman, ne ana, ne baba . ne de
dostlar kişiyi onun el'inden Kurtaramaz.
' .
289 Fazi letli ve . bilge bir insan hunun anlamını bilir,

ve tüm ·gücü 1i·le f\lİ�VANf!'ya g iden yolu llUlma-
ya çalışır.

,
' .

UVANll '290 Küçük bir zevki terkeden insan büyük bir sevine
duyar; anca·k bilge ıkişi . daha büyük sevinçler
peşind edi �.

I

:291 Kendi mutluluğu icfn başkalarının mutsuzluğuna
yol _ açan kişi, nefretin zinciri.erine bağlanır ve
kolay ko�'ay bμ · zincirlerden kurtulamaz.
292 Yapılması g_erekenı . yapmayıp, ·yapılmaması ge­

·rekeni yapan kibirli ve düşüncesiz kişilerin gü-
nahkt:r a rzuları gittiıkce artar.

293 Fakat, · davranışlarını devamlı olarak . kontra!
eden, yapılmaması gerekeni yapmıyan. gözlemci
ve bilge kişilerin tüin günahkar arzulan son bul�
muştur.
294 Bir aziz, bir Bralimin geçmiş tüm günah!ardan
.· arınmıştır; hatta. bir z_amanlar anasını babasını
_ ve iki kutsal kral öldürmüş veya tüm "bir krallığı
yok etmiş dahi olsa. ·

·
- 97'- F. 7

295 ıBir aziz, bir Brahmin geçmiş tüm günahlarından
arınmıştır; haha bir zamanlar, ana babôsını ve .
iki kutscil kralla, ıinsanların · en iyilerini öldürmüş
olsa . bi le.

1 296 Buıddha Gotama'yı izleyen kişiler, uyanık ve da-
ima gözlemci insanlardır. Ve bu insanlar gece

gündüz öğretici!eri 8uddha'yi anımsarlar.

297 .Buıdıdha G�tama'yı izleyen .kişiler, uyanık ve dal-
ma gözlemci insanlardır. Ve bu insanlar gece

g ündüz Kanunun Gerçeğıini anım?arlar.

298 Buddha Gotaırıiq'yı izleyen kişiler; uyanıık ve dai-
ma gözl·emci kişilerdir. Ve bu insanlor gece gün- ·

_ düz kutsal kandeşliği anım•sarlar.
299 Bİ.ıddha Gotama'yı izleyen kişiler, u.yanıık ve· dai­

. ma gozlemci kişilerdir. Ve bu insanlar gece g ün-
düz bedenin sırrını anımsarlar.

300 Buddha Gotama'yı izleyen kişHer, uya·riık ve dai·

ma gözlemci kişilc;ırdir. Ve bu insanlar gece g ün-
düz tüm varlıkları sevmenin ·sevinci içindedirlierh

301 Buıddha: Gotama'yı izleyen· kişiler. uyanıı! cve dai-­

ma gözlemci ki·şlİerdir. Ve bu insanlar gece gün-
düz yüksek düşününün �evinC?i içindedir.

- 98 �.

302 Dünyadan vazgeçmek acı vericidir; dünyada ol-
mak ve çokluk içinde yalnız olmak da acı veri-
cidir. Uzun göç yolu, yolcu için acı verici bir

yoldur: Yolcu, yol kenarında durmah ve öigür-
lüğe u laşmalıdır.

303 inanç . ve fazHet sahibi kişiler, gerçek görkeme .
ve zenginliğe ulaşırlar. O kişi her nereye gider­
_se, orada onurla.ndırıl ır.
304 İyi kisi ler, Himalaya dağlan gibi, çok uzak�ardan
. . .
parıldarlar; kötü kişiler ise, gece atılan oklar
gibi
· daima 1kararilık içindedirler, görünmezler.

305 Yalnız ola'bfüm; yalnız kalabi:tın, ve çabaların-
dan hiçbir zaman yorulmayan ·kendine-hô'kim ki­

. şi, istekler ormanının kıyısında sevinç içinde ya-
şar.

- 99 - ·
. .

ı{ARANLIGIN
. İCINDE

306 Yaptığı şeyleri · yapmadığını.. yapmadığı şeyl_eri
de yaptığını söyleyen kişi, cehenneme giden
yolıdodır. Sonunda acı çekmeye . mo!rı çünkü her iki durumda da gerçeğe karşı günah
işlemiştir . .

207 Yaşamı saf olmayan ve kend!ni kontrol edeme-
yen çoğu kişi sarı cübbe g iyer. Ancak kötü ki-
şiler, cehennemde yeniıden doğarlar.

308 Kötü bir insanın kızgın demir güllel_er yutması,

iyi bir insanın ona verdiği yiyecekleri yemesin-
den daha yeğdir.

309 Başka bir erkeğin kadınını. alan. ·. kişinir baŞına
· dört şey gelir: Kendini alcaltır, zevkleri hic.bir za�

man doyuma ulaşmaz, başkalarr tarafından suç-
lanır ve cehenneme gider.

,

..;,.. ' 100 -

310 Evet, Ruhun rezilliği, ıkorka·k bir . zevk, Kanunun
verdiği tehlike ve ceıher.r:ıem yolu. Bu dört şeyi

· düşünen kişi, başka bir erkeğin kadınının ardın-
dan gttmez.

311 Bir kusa otu biçimsiz şekilde tutulduğu zaman,
eli keser: aynı şei yolunda gereken yaşam yolunu izlemezse, ce.
henneme· gider. ·

312 Çünkü, kutsal yoşamrn gerekleri yerine g etiril-
mediği zaman, yeminlerini tutmadığı . ve Tanrıya

g ereği gibi tapınmadığı zaman, bir mükafat beık�
lememel idir.

313 ıKişi yapmak ZJoninluğunda olduğu şeve tüm ça-
basını harcamalıdır. Düşüncesiz kişi

_
sadece.

sanki büyülk bir şey yapıyormuş gibi, yolda1ki to-
zıu toprağı havaya kalldmr.

314 Yar:ılış olanı yapmaktansa hiçbir şey yapmamak

daha yeğdir, cünkü yapı lan yanlışlıklar sonun-
da kişinin acı çekmesine neden olur. Bu neden-
le. sadece doğru olanı yapın. çünkü i·yi işlerden

hiçbir zaman acı doğmaz.
::.15 Kişi kendisini içten ve dıştan iyice · korunan bir

hud ut kasabası gibi . korumalı ve bir an dahi dik-
katsizliğe düşmemel idir. Yaşamlarını . <:Hkıkatsiz-
ce sürdüren . kişiler, sonunda ce·hennem acısı

çekmeye· mahıkOm olurlar.
- 1 01 -

216 Suçlu olmadıkları zama"n suçlanan, s!.ı.çlu olduk-
ları zamari suçlanmayan ve bu değerlendirmeyi

kabul eden . l cehenneme giden insanlardır.
317 Korkulmayacal< şeyden korkan ve korku!1ması
-
gereken şeyden ık.orkmayan kişil�r. yanlış gö: ·
rüşleri olan ve cehenneme g iden yol·da yürüyen
insanlardır.
318 Doğruyu yanlış� yanlışı da doğru olarak düşünen
kişi ler, yanlış .görüşler;i1 Olan ve cehenneme gi ·
den yolda yürüyen. insanlardır.
- '
319 Ancak, yanl1ışın yanlış ol

ıd'uğunu ve doğrunun

doğru olduğunu düşünen kişi ler, doğru görüş· sa-
hibi ve cennete giden y1olda yürüyen insan-
lardır.

-:-.102 . ....,..

SABIR

�120 Kıncı sözlere, bir savaşta · düşman oklarına sa-
bırla mukav

.
emet gösteren bir fil

· gibi. sabrede-
ceğim. Çünkü insanların çoğju kendini-kontra! ·

yetisinden yoksundur.

·

�21 İnsanlar savaşlarda eğitimli fillerden yarcrianır-
· ıar. Ayn; şe·l davranış!ara huzur içinde sabır· gösterebilen
'kendini-eğitmi� kişi lerdir.

-:.�22 Kaıtırlar, atlar ve ku'v'vetli filler eğitildikleri za-
man çok yararlı olurlar. İnsanların içinde en iyi-
si ise, kendisini eğiten kişidir .

.323 İnsanoğlu bil'inmeyen NİRVANA'ya hayvanları

güden kıiışiferin değil, an.Gak akı llıca ve kahra-
manca kendisini . eğitebilen kişinin yardımı ile

ulaşabilir;

_;_ 1 03 -

324 Dhcma-Palaka adı verilen büyük ti li kızgınlik za- .
mar.ında kontrol altına al'abilmek çok güçtllr.
Tut�fok olduğu zaman yiyeceğini yemez, çünkü
ormanını anımsar.
225 Çok et yiyen, çok ·uyuyan tembel ve obur kişi •.
pislik içinde yoşıyan bir .domuz gibidir, Su aptal

kişi, öldükten sonra ölümlü bir yaşam daha sür-
dürmek için bu dünyaya yeniden gelir. ·

�ı26 Geçmiş günlerde, aklım bencil isteklerimin, şeh-
vetimin 'Ve zevklerimin peşinden sürüklenir du­

. rurdu. Bugün, bu , akıl, eğiticisinin kontrolüı al;.

tındaki vahşi bir fil gibi, kontrol altında ve· dlog-
ru · yola girmiş durumda.

327 Gözlemci bir insan olmanın sevincini

· duyun! ·�·e
aklınızı iyi koruyun. Kendinizi. bir fil'in kendisini
içine düştüğü bir bataklıktan çekip kurtarması
.gibi, aşağılik işlerden kurtarın.
�i28 . Kişi yaşam yolculuğunda kendini-kontrol altına
. almış iyi, ·,qilge ve nk: llı bir insanla karşı laşırsa,
onu kend.isine yoldaş edinsin. Ve yolculuğun teh-.
li'kelerini beraberce yensinler.
329 Fakat yaşam yolculuğunda kendini-kontrol ede·

bilen, iyi, bilge ve _akıllı bir kişi bulamazsa, ül-
kesini terketmiş bir kral gibi, ormanda yalnız ·

kalmış büyük bir fil gibi, 'folc.

ultığunu tek başı-
na sürdürsün. ·

- 104 -

330 Çünkü, yaşam yolunda yal'nız olmak aptal bir 'ki-
şiyle yoldaş olmaktan daha yeğdir. O l

g ünahları geride bırakarak birkaç istekle ve bir-
kaç endişe ile, ormanda yalnız başına dolaşan

bir fil gibi, yolculuğunu tek başina sürdürme-
lidir:

331 Dostlar edinmek, sevinci onlarla payta şma1k, öl-
meden önce iyıilikler yapmak ve tüm acılardan

kurtulmci'k, çok güzel birş�yıdir.
332 BLİ dünyada bir anne olmak, bir baba o!mak,, bir
münzevi olmak ve aziz bir, Brahmin olmak çok
güzel bir şeydir.
333 Fazi let sahibi olmak, saf ve sağ!am. ·l:iir in.anca
sahip olmak, hikmet sahibi olmak ve oünahtan
arınmak çok gÜZ.eı bir şeydir. ·

- 1 05 -

TUTKULAR

:334 NlRVANA'yı aramayan bir insanın tutkuları ar-
tar ve o kişi, meyve bulamadığı bir ağaçtan di-
ğerine sıcro.yan bir. maymun gibi, ölümden ölü-
me sıçrar durnr.

·

335 Ve tutku lan ,kişiyi mağlup ettiği zaman, . o ,insa-
nın acıları gitgide artar.

-336 .Fakat · her kim bu dünyada bencil tutkularından

kurtulmasını · bil irse. o kişi tüm acilardan da !kur-
tulur. Tüm üzüntüler, ,qir lotus çiçeğinden dam-
layan ya·ğmur damlacıkları gibi, o kişiy·i terkeder.

:337 Bu nedenle, sevgiyle hepinize diyorum ki : Türri
istek bağlarını koparın, . tutkularınızı terkedin.

MARA'nırı kötülü ğüne 1karşı bir ırm�k kamışı gi-
bi zayıf olmayın.

338 Naısıl ki, zarar ,veri lmemiş ve kuvvetli �ökleri bu-
lunıduğu zaman. · ·kesilen bir ağaç tekrar yeşerip

büyürse; tutıkuların kökleri de tamamiyle sökül-
mediği müd'de·tce aynı şekilde acılar o tutkula-
rın sahibinin başına tekrar tekrar gelece1ktir.

339 Zevıklere doğru: a:kan . otuzaltı istek ırmağı kuv-
vetlendiği zaman, oluşturdukları kuvvetli dalga-

· !'ar; tasawurları şehvet ve zevk olan görü.şsüz ' ki-
şiyi sürükleyip ·götürürler.

340 lrmaıklar her yerde akar. . Tutiku sÇırüngeni her -

yerde gelişıir. Şayet bu sürüngenin geliştiğini gö-
rürseniz, .hikmet kudretiyle onun tüm k.ö:klerini

kesip yokedin.
· 241 i nscmların duygusal zevkleri �ıer yöne akar. Zevk
arayan ve zevklere ba·ğıı kişile� yaşamdan ·ve
yaş!ılı,ktqn acı duyarl'ar.
. .

342 · Şehv�t peşinde .kıoşan insanlar · yaralı bir tavşan .
g ibi sağa sola koşuşurlar. Bu nedenle, münzevi
·kişi öncelikle şehvet arzusunu yenmelidir.
343 Şehvet peşinde koşan insanlar; işk.9nce edilen
tuttSok bir insan gibi -devamlı acı çekerler.
344 İsteklerden kurtulan kişi sevince ulaşır; ·ancak

·�urtulmuş bir insan eski yaşamına ve istekleri-
ne geri dönerse. diğer insanı'ar onun iç!n derler

ki: «Kurtulcıu fakat tutsaklığa geri döndü.»

- 101 ·-

345 Bi lge kiş!. tutku bağının, ipten; ağaçtan veya de".'
mirden yapılmış bütün bağlardan da�ha ,

kuvvet-
li olduğunu söyler.

846 Bu bağ ger;çekten ku\İyetlidir. 'zayıf gibi görünür ·
fakat. insanı aşağılara surükler ve' söıkıülmesi çok
zor bir bağdır." Bu nedenle, bazı kişiler bağlarını
koparırlar, dünya yaşamını ·terkederler ve tüm

zeırl ye başlarlar.

347 isteklerin tutsağı olan ·kişiler, bir
.

örümceğin ken-
di yaptığı ağına koşması gibi, istekler ırmağına

:koşarlar. Buı nedenııe; bazı 'kişiler. bağlarını ko-
parırlar ve tüm acı ları geride bırn,karak yeni bir ' .

yo!ıda yürümeye başlarlar ..
'34s Gecmlşi , g eleceği ve ıbugünü geride bırakın. O
zaman diğer kıyıya g itmeye . hazırsınız. Asla

ölümle son ·'bulan bir yaşama .bir daha geri dön-
meyeceılç3iniz. · ·

349 Zihni yanlış düşüncelerle dolu, .. bencil
.
istekleri

kuvvetli ve . duygusal ze'Vkleri arayan kişi, tutku-
larını arttırır ve tutsak olduğu bağları kuvvet-
lendirir.

350 Fakat zihni huzur doli.ıı d;üşüncelerle dolıu olan,

' zevki� doğuracağı acıları düşünen ve dalma ya-
şamının aydiınlığını anımsayan kişi. tutkularının

sonunu görür ve ölüm bağlarını koparır.
·

- 1 08 -

351 . O yolculuğunun sonuna ulaşmıştır. artı,k titre-
mez, tutkuları yok olmuştur,

.

günahtan kurtul-
muştur, bu bedeni· onun en son ölüml'U bedeni-
dir.

352 O, şehvetten ve · öfkeden kurtulmuştur. Sözlerin
· ve hareketlerin anlaminı _bilir. O, Aydınlığı gö- ·
ren görkemli bir insandır. Bu bedeni de onun en
son ölümlü bedenidir.

353 Ben tüm tutıl�ulardan kurtulmuş bir insanım, her-
şeyi fethettim. herşeyi biliyorum, herşeyi terket-
tim ve yaşamım safliğa ulaştı. Yol'.J ben kendim

'bu!ıdum. öğ:retici kim? Ben im eğiteceğim kişi ler
kimler?
354 Gerçek bi lme her hüneri : kaf?samına al:ı .
Gercegin tadı her tatlı lıktan daha üstündür. Ger
çeğin sevinci her zevkin üstündedir. istel yoksunluğu da her acının sonudur.

355 Zenginlik, Otedekini aramayan . a ptal 'kiŞiyi peri-
şan eder. A:ptal kişi, zenginlik hırsı nedeniyle,

. kendi kendinin düşmanı gibi kendisini perişan
eder.
356 Tutkular. tıpkı tGrlalara zarar veren yabani ot·
. far gibi, insanın doğasal yapısına zarar verirler.
Tutkulardan kurt1Jlmuş kişilere· verilen sunular
veren kişiye büyük müıkôfatlar getirir.

� 1 09 ..,..

·357 Nefret de, tıpkı tarlalara zarar veren yabani ot­
.· lor gibi, insa nın doğasal yapısına . zarar verir.
· Nefretten kurtulmuş kişi!ere v�rilen sunular da.
veren kişiye büyük rnükôfatlar getirir ..
358 A!ldanılar da, tarlalara zarar veren yaıbani otlar
gibi. ·insanın doğosal yapısına . zarar verirler.· Al- ·

danıdan kurtu lmuş kişilere, verilen sunular, · ve-
ren kişiye büyük mükafatlar getirir.

. . '
359 Aynı şeıl

Y rar verirler. Ve isteklerden kurtulimuış kışi lere ve-
riler. sunula r, veren ki·şiye büyült\ mükôfatlar ge-
tirir.

- 110 -

MÜNZEVf·

360 Gözlerin, ıkulaklann, koku duygusunun ve tat al-·

ma duygusunun kontrol atına alınması ço·k ya-
rar!: bir dlummıdur.

361 Bedenin, sözlerin , zihnin ve bütün manevi yaşa­
. nı:mı_zın kontrol .altına alınması col( yamrl11 bir

durumdur. Kendini-kontrol etine yetisini kazan-
mış bir mÜnze.vi, . tüm acıları geride bırakır.

362 Herşeyde .kendini kontrol edebilen, ellerini, ayak-
larını, sözlerini" ve zihnini kontrol edebilen, ma-
nevi ve _sarsılmaz huzuru bulmuş insan - Ben ..


böyle bir insana m ünzevi derim.

363 Konuşmaları .·1-0ontrol altında, huzur dolu ve bil-
gece olan, alçak gönüllü ve ikutso l metinlerin an-
lamını bi len münzevi kişinin sözleri g üzel Vt;) ve- ·

rimlidir.

� 111 -

· ·364 DHAMMA'nın gerçegıne ul'Oşmış, DHAMMA'nm
sevin-:ini bulmuş, DHAMMA üzerinde düşünen
ve devamlı olarak DHAMMA'nın gerçeğini anını;­
sayan münzevi, hiçbir. zaman · DHAMMA'dan
-Gerçekten- ayrı lmaz.
365 Kişi kendi·sine verilen . sunuları hor görmemeli
ve başkalarını kıskanmamalı, çünkü kıskançlık
duyan bir. münzevi hiıçbir zaman derin düşünme­
. yi başaramaz.
366 Şayet münzevi başkalarından aldığı
.
sunuları hor
görmezse, on\.l tanrı lar dahi över ve onun yaşa;.
mı · safl ığa ve · gör:keme , ulaşır.
367 Bir münzevi, isim ve şekli gerçek olarak kabul
. etmez •. hiçbir zaman «bu beni_mdir» . duygusuna
kapılmaz ve
·
Olmayan şeyler için üzüntü duymaz.
. .

�68 Buddha kanun� çerçev�sinde yaşıyan sevgiyle
dolu bir münzevi, tüm acıların sonu ve sonsuz
sevinç olan NİRVANA yolunu izler. ·
369 Yaşam sandalınızı boşaltın . Ey insanlar; sandal
. a ncak bomboş oldLİğu zaman süratle yol .al'ır.
Ancak yaşam sandalınız boş olduğu. zaman, NiR- ·
VANA ülkesine gitmeğe hazır olursunuz.
370 Şi.J beş şeyden kendinizi kurtarın : bencillik,
· şüphe. yanlış sofuluk ve ibadet, ş·ehvet. nefret;

- 1 12 .-

· -şu ·diğer beş şeyi de üzerinizden defedin : bir
beıdenle doğmak isteği, veya ıbedensiz olarnl<

doğmak isteği, inatçılık, rahatsızlık ve ceha-
let;- Fakat şu beş şey vardir ki, onlıarı besle-

. melisiniz :. inanç, gözlemcilik, enerji, . derin dü·

şünme . ve görüş; İnsanı tutsak eden. şu beş ba-
ğı da -şehvet, nefret, aldanı, gurur ve yanlış

görüşler- ıkoparan . kişi, diğer kıyıya ulaşmış
bir kimsedir.
371 Gözlemci olun, yü·K.sek düşünceler içinde olun.
ve hiçbir zaman zevkleri d üşünmeyin ..
· 372 Hikmet ·

sahibi olmayan kişi derin düşünmeye
ulaşamaz, derin d üşünemeyen 1kişi de hikmet
sahibi olamaz. Ancak h er ikisine de sahip akın
kişi, NİRVANA'ya çok yakın bir insandır.
373 Münzevi huzur . içindeki bir zihinle arınmışl!ğa ·

u:aştığı zaman, Gerçeğin aydınlığını ve sevinci-
ni druyar.

374 Ve o.çık bir görüşle marievi olayların geliş ve gi-
dişlerini· g ördüğ ü · zaman, ölü m.süz NİRVANA'yı

gören ;kişilerin · sonsuz sevincini duyar.
375 Keıidini�kontrol,
-

mutluluk, ahlôk · kanunları çer-
çevesinde yaşayış, ve yaşamı saf. olan ve daima

iyi lik yolunda caba sarfeden kişilerle dostlu·k :
bilge bir münzevi yaşamının başlangıcı buıdur.
- 1 13 �. F. 8

376 Kişi sevgi içinde yaşamalı ve işini · i'Yi yapmalı.:..
d:r. Ancaık o zaman, . sevinç içinde acıların son
bulduğunu görecektir.
3i7 Ey münzevi l'er, tüm tutkularınız · ve istekleriniz.
bir vasika yasemininin solmuş çiCe1klerini dök­
. meısi g ibi, terkediılmeliıdi:-.

378 1Münzevi kendi·sin.e hôkim olduğu, · aşağılık dün-
ya cezbelerini geride bıra ktığı, bedeni, zihini ve·

sözleri huzur dolu olduğu zaman. bir Bhik1khu
olur.
379 Ka1hİn! Kendinizi . gerçek benliğinizle uyandırın;

ve eğitin. Kendi gerçek Benliğinizin . sığınağı al-
tında,, en büyük sevinç içinde yaşıyacaksınız.

"

380 Cünki.i kendinize hô:kim ve sığına1k altın kendf
· _gerçeık ben!i'ğinizdir. Bu ne(:lenle kendinizi, bir·
ba·kıcının güzel bir atı eğitmesi g ibi. iyice eğitin�
381 Münzevi, Buıddha'nın öğretis:nde inancının do--
.
. yumuna ulaşır, en büyük huzuru ve Ölümsüzlüğü;.
NİRVANA'nın en büyük sevincini bulur.
· ·

882 Genç de olsa bir münzevi inançla Burdıha'nın
· yolunu izlediği zaman, çevresine yaydığı ışık�·
oyın. bulutların arasından çıktığı 'Zamanki ·gibi,
tüm dünyaya yayılır.

- 1 14 - -

��
. BRAHMİN
383 Ey Brahmin! Tüm ruhunla ırmağın ötesine git
Samsara ırmağını geçtikten sonra, NİRVANA ffl.
, 1kesine ulcşacaksın.
384 Bir · Brahmin düşünü ve tefekkürle öteki kıyıya
ulaştığı zaman, en yüksek görüşe sahip olur ve
. tüm bağicırdan kopar. ··

385 Ne bu- ,kıyının, ne ötedeki kıyının ne de her iki-
sinin var olmad:ğım kabul eden, tüm korkuların

ötesinde olan ·kişi, ·kurtuluşa · ulaşm:ştır . .,...;...Ben
anc0>k böyle · bir insana bir ·

. Br:ahmin derim.

386 n:ıtku!and1an kurtulmuş, yapılması gerekeni yap-
mış, en büyüık. sonuca ulaşmış, tefekkür ve hu-
zur içinde yaşıyan saf kişi�Ben ancak böyle bir

· insana bir Bmhmin· derim.
\

':.:!,87 Güı:ıeş gündüzün, ay da geceleyin parıldar. Sa-
vaşçı savaş alanında, · bir Brahmin rahibi de te•

fekkürü içinde parı ldar: Anca1I� uyanık kişi, Budd·
ha, görıkeminin ışığı. içinde gece gündüz
.

. parıl-
dar.

288 Kişi kötülüğü kendisinden uzaık!aştırması nede-
niyle,

_
ona Brahmin huzıur içinde yaşadığı zaman

....:.. 1 15 ....:.. '

Samana, tüm günahlardan arındığı zaman do
Pabbajita adı - ıverilir.

289 Hiç k,imse bir ıBrulımin'e zarar vermemeli ve hiç-
bır Bmhmin bir kötülüğe kötü\ük\e karşılık ver-
meme.lidir . . Bir Brahmine zarar v_eren kişiye ve

kötülüğe kötülükle karşılık veren kişiye ne ya-
zık!

390 Zihnini yaşr:ım zevklerinden geri tutan . bir Brah-
- min'in ka_zcncı kl'ıçüık değildir. Zarar verecek bir ·
isteğin yok edil:diği her seferde,. bir acı da yok
olur.
391 Düşünceleriyle, sözleriyle veya hareketleriyle
hiç kimseye zarar vermeyen, ve bu üç şeyi dle· .
vamlı kontrol alt!nda tutan kişi- Een ancak böy.,,
le b!r insana bir Brahm!n derim
392 Bu.ddha'nın öğretisini öğreten bir bi:·geden doğ- ·
ru!uk ,kanununu öğrenen kişi , adak ateşine say,.

gı gösteren bir Brahmin gibi, o insana snygı gös-
termelidir. · · ·

393 Bir insan. uwn sacları 0ımaik·la, soylu bir aileye

ısahip olmakla veya doğuştan bir Brahinin ola-
maz Ancak· içind.e gerçek ve kıutsallık bulunan

kişi, sevinç icirn:le yaşıycm bir Brahmindir.

394 kinde münzevilik yetileri olmayan, karmakarı-
şık tut!rnlarla dolu . aptal �!şiler; karmaıkanşık

saçlarınızın, antilop giysilerinizin yararı nedir? ·

- 116 -

395 . Eski giysife:r icinde, zayıf, ormanda te·k b�sına
·. . yaşıyan kişi, - Ben a ncak böyle bir insana' bir
Brahmin derim.
396 Ben bir insana belli bir .aileden Vf!;ya ana baba­
. dan doğmuŞ, gösterişli veya zengin . d iye, Brah�
. mindir diyemem. Mnldan mülkten ve isfoklerdeıi
kurtulmuş 1kişi - İşte ben böyle bir insana bir
Bral:min derim. -
397 Tüm bağları koparmış. hiçbir şeyin_ etkisi altında
kalmayan sonsuz özgürlüğe ulaşmış kişi _:.. İş-
. te böyle b ir insana ben bir Brahmin derim.

,

'

298 Tüm bağlarını · koparmış, kapıyı kapatan sörgüyü

'. . , · kaldırmış uyanık kişi - İşte ben böyle . bir · in-
sana bir. Bralımin derim.

<ı99- S uçlardan a rınmış olsa da, hakaretlerden, dar-
bı}lerden ve zincirlerden acı çeken, silôhları sa­

. : bır ve ruh-�uıvveti olan kişi ..;_ işte ben böyle b.ir
in-sana bir Brahmin derim.
4 00
. Nefretten, şehvetten kurtulmuş, . son ölümlü be�
den: içinde yaşıyan, kendini-eğitmiş inançlı ve

faziietl i kişi -:- İşte ben böyle bir insana bir Brah-
min derim. ·

ı:o1 Bir su damlasının _ bir lotus yaprağı üzerinde tu-
tunamaması veya bir hardal tohumunun bir iğ- ·

nenin ucunda tutunaniaması gibi, duygusal zevık-
lere bağlanmcıycm kfşi - İşte ben bö�!e bir in-
sana bir Brahmın derim

- 1 17-

402 v'aşamındaki· acıtan görerek, y(jkünü hoşa ltıp
özgürlüğe ulaşan kişi - İ9te ben böyle bir · in- .
sana bir Brahmin derim.

403 Yolu ve yoi'un dışmdaık!leri bilen. en yükısek so-
nuca ulaşmış, derin görüşlü ve bilge kişi __;,, İşte

ben böyle bir insana bir Brahmin derim.

404 Bir konutu .olan ve o!mcıyç;n kişilerden uzck du-
ran, birkcç isteği olan ve yoluna - tek ·!başına de-
vam eden kişi --:. işte ben böyle bir insana; bir

Brcıhmin d erim;
· 405 Hiçbir canlı varlığa zarar \/·ermeyen; ne öldüren

ne de ölüme neden _ olan .. ne zayıf ne de kuwet-
li kişi - İşte ben böyle bir insana. bir Brahmin

derim.
A06 Kıs1kancliktan ıkurtulmuş, . hoşgörülü ve hu�uriu
kişi ..:__ . İşte ben böyle. bir insana bir Bmİımin
�erirrı .. ·
407 Şehvetten, n efretten, kendini-beğeniıden ve ya­
.

· la ncıktaıı 1kurtulrn'.JŞ kişi � İşte ben b öyle b ir in-
sana bir Brahmin d'erim. ·

408 Sözleri h[·ç kimsey1 g ücendirmeyen. h uzur veri- '
ci, yarar!! ve ge�cek olan kişi - işte ben böyle ·
bir i nsana bir Brahmin derirn.
409 Uzun veya kısa. büyük veya küçuk, iyi veya kö- "
tü . kendisine veri!meyen hlçbir. şeyi almayan ki- ·
ş! - !şte ben böyle bir insana bir Brahmin de�­
rim.

- 118.-

'

41 0 Bu .. dünya ıçın veya öte d ünya ıçın tüm iste1! . rinden ve tutkularından kurtulmuş,. sonGuz

· öz-
gürlük içinde yaşıyan kişi - işte ben böyle bir

. insana bir Brahmin derim.
411 Görüşü şüpheden arınmış; hiçbir şey. istemeyen

ölümsüz N İRVANA'ya ulaşrnı kşiş,i işte ben böy-
l'e bir insana bir Brahm!n derim.

Li1 2 İyinin ve kötünün ö_tesine ulaşmış. acı lardan ve
tutkulardan kurtulmuş. her şeyden a rınmış '�i- .
şi - işte tı�n böyle bir insana bir Bn:ıhm
.

in de-
rim.

'113 Geçici şeyler için zevkleri yok olmuş. ay gibi saf.
parlak ve sakin kişi - İşt!3 ben - böyle· bir insana
· - bir Bmhmin derim.
•114 Geçilmesi çok güç olan Çamurlu

· hicret· yolunu.
SAMSARA_ ai'danisını aşı pöteki kıyıya ulaşmıŞ,

şüphelerde nve geç!ci iste.k!erden kurtulmuş. de-
rin tefekkürü iinçde .NİRVANA'nın sevıncıne

ulaşmış kişi - · işte ben böyle bir insana bir
Brahmiri derim.
'115 Dü_nya isteklerini hiçbir şekilde geri dlönmömeık.
üzere terkederek bu dünyada bir yer istemeden
· yoliım:ı g!deıi klşi ·.,- İşte ben böyle bk insana bir
Bralımin derim.
A16 Ateşli dünya susuzluğunu bir daha geri donme-­
riı13k üzere geride bırakan. bu dünyada bir yer
0::i:lnriı0kıs.i-zin ypl·una giden kişi - İşte ben böyle
·
·
. bir insana . bir. Bmhmin · c!orim. ·
417 İnsanların, tan rı!Cırın ve yci!"atı lmış her ş
.
eyi_n et.:.

-· 1 1 9 -

kisi nelen: kurtulımuş kişi -· İşte ben ıböy:e bir in-
sana bir. Bmhmin derim.

tl18 Zev·klerden ve acıla rdan ' humlardan arınmış, kahramanlığı tüm maneyi

dünyaları fethetmiş, sakin kişi-- İşte ben böyle
bir insana bir Bralımin derim. ·
419 Varl ı klann g idiş gelişini, doğumu ölümü bi len,
sevine içinde yolculuğunun · sevincine · ulaşmış,
uyanrı�, ve görebilen kişi, - İşte beri böyle bi r·
insana bir Brahmin derim.

420 Yolu insanlar, ruhlar Veya tanrılar. tarafından 1bi-
linmeyen, tüm kusurlarc'l'an arınmış, bir Arahat,

bir aziz· olan kiş: - İşte ben böyle bir insaiıçı bir
Brahmin derim.
421 Gc!ece1kten, geçmişten ve şimdi,den hiçbir şey
bcıkle:ımeyen, hiçbir şeyi olmayan ve hiobir şey
istemeyen l Brahmin derim.

·

422 Manevi -yaşamında bir l· ğunun sonuna ulaşmış, ·· Buddha gibi uyanık; ta-
mamen-arınmış, her şeyi-gören, her . şeyi-fethe-
den, �utsa! ve kudretli kiŞi - işte ben · böyle bir

insana bir Brahmin derim.
423 Geçmiş yaşamlarının ırmağını bilen. ölümle son
bulan yaşamdan kurtulmuş, cer.netin sevincini

· ve ce·hennemin acılarını bilen; saf bir görüŞ'e sa-
hip ve en yükse� Müık�mmell iğe ulaşmış